رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان…

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان...

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان…

 فهرست مطالب شماره و عنوان مطالب صفحه  1- کلیات پژوهش ۱-کلیات پژوهش۲ ۱-۱- مقدمه و بیان مسأله.. ۲ ۱-۲- ضرورت و اهمیت مسأله.. ۴ ۱-۳- اهداف پژوهش.. ۶ ۱-۴- سوالات اصلی پژوهش.. ۶ ۱-۵- فرضیات پژوهش.. ۷ ۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.. ۷ ۲-مبانی نظری پژوهش و پیشینه ۲-۱- مقدمه. .. ۱۱ ۲-۲- تعاریف تعهد سازمانی.. ۱۱ ۲-۳- دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی.. ۱۳ ۲-۳-۱- دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت…. ۱۳ ۲-۳-۲- دیدگاه اتزیونی…. ۱۳ ۲-۳-۳- دیدگاه آرجریس…. ۱۴ ۲-۳-۴- دیدگاه…

دیدگاهتان را بنویسید