رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان…

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان...

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان…

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده..۱ فصل اول : مقدمه پژوهش ۱-۱مقدمه …۳-۲ ۱-۲بیان مسئله….۷-۳ ۱-۳ اهمیت و ضرورت پرسش…۹-۷ ۱-۴اهداف پژوهش …۹ ۱-۵ فرضیه های پژوهش..۱۰ ۱-۶ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۰ ۱-۶-۱ تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱ ۱-۶-۲ تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱ فصل دوم : مبانی نظری و…

دیدگاهتان را بنویسید