بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ....

بررسی تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای ….

فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده.. ۱ مقدمه… ۲ فصل اول: کلیات تحقیق. ۴…………………………………………… ۴ ۱-۱- بيان مسله و ضرورت انجام تحقیق……………… ۵ ……………………………………………. ۱-۲- سوال تحقيق………………………………. ۶ ……………………………………………. ۱-۳- فرضيه هاي تحقيق………………………….. ۶ ……………………………………………. ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق……………………………… ۶ ……………………………………………. ۱-۵- دلایل انتخاب موضوع………………………… ۶ ……………………………………………. ۱-۶-…

دیدگاهتان را بنویسید