بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت.....

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت…..

فهرست مطالب  عنوان صفحه  فصل اول۳ ۱-۱- کلیات:۴ ۱-۲- هدف تحقیق :۹ ۱-۳- اهمیت تحقیق:۹ ۱-۴- پیشینه تحقیق:۱۰ ۱-۵- روش تحقیق:۱۴ ۱-۶- سوالا ت تحقیق:۱۵ فصل دوم۱۶ ۲-۱- نماد مار در پیکر اهریمن و اژدها:۱۷ ۲-۱-۱- مار و اهریمن در ایران:۱۷ ۲-۱-۲- مار و اهریمن در یونان:۳۲ ۲-۱-۳- مار اهریمنی در اساطیر مصر:۴۳ ۲-۲- مفهوم کلی مار در ارتباط با دین:۵۵ ۲-۲-۱- زروان در ایران:۵۶ ۲-۲-۲- کرونوس در یونان:۶۱ ۲-۲-۳- مار جانور دنیای مردگان:۶۵ ۲-۲-۴- آیین مهر پرستی:۷۳ ۲-۲-۵- آیین مانی:۸۱ ۲-۳- مار و پاسداری:۸۳ ۲-۳-۱- مار در…

دیدگاهتان را بنویسید