اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها ...

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها …

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول۳ لایه های نازک، خواص آنها و روش های ساخت آنها۳ مقدمه۳ ۱-۱ تعریف لایه های نازک۴ ۱-۲ مراحل تشکیل لایه های نازک۵ ۱-۳ خواص لایه های نازک۶ ۱-۳-۱ خواص لایه نازک :۶ ۱-۳-۲ خواص مکانیکی :۷ ۱-۳-۳ خواص الکتریکی۷ ۱-۳-۴ خواص مغناطیسی :۸ ۱-۳-۵ خواص نوری۹ ۱-۳-۶ خواص شیمیایی :۹ ۱-۳-۷ خواص حرارتی :۹ ۱-۴ روش های تهیه لایه های نازک۱۰ ۱-۵ رسوب فیزیکی بخار PVD:10 1-6 روش تبخیر حرارتی :۱۱ ۱-۶-۱ تبخیر حرارتی مقاومتی۱۱ ۱-۶-۲ روش تبخیر حرارتی پرتو الکترونی…

دیدگاهتان را بنویسید