ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی...

ایده ی "شهر-فرهنگ"چارچوبی برای برنامه ریزی شهر ایرانی-اسلامی…

 فهرست مطالب  فصل اول: کلیات تحقیق -۱٫­ مقدمه … ۲ ۱-۲٫ بیان مساله.. ۲ ۱-۳-­ سؤال‏های تحقیق… ۵ ۱-۴-­ پیشینه­ی تحقیق…. ۵ ۱-۵-­ فرضیه های پژوهش.. ۸ ۱-۶-­ حدود پژوهش.. ۸ ۱-۷-­ اهداف پژوهش………………………………… ۹ ۱-۸-­ معرفی الگو یا روش کار……………………….. ۱۰ ۱-۹-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق……………….. ۱۰ فصل دوم: مبانی نظری ۲-۱-­ مقدمه­13 2-2-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………. ۱۴ ۲-۲-۱-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………

دیدگاهتان را بنویسید