تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا...

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا…

 فهرست مطالب مقدمه.. ۱۲ فصل اول ۱۲ ۱-۱ خورشید . ۱۳ ۱-۱-۱ ساختار داخلی خورشید .. ۱۶ ۱-۲ ساختار سطحی و جو خورشید .. ۱۶ ۱-۲-۱ فوتوسفر .. ۱۷ ۱-۲-۲ كرومسفر .. ۱۸ ۱-۲-۳ ناحیه انتقالی یا گذر.. ۱۸ ۱-۲-۴ كرونا.. ۱۹ ۱-۳ گرانولهای خورشیدی …………………….. ۲۰ ۱-۵ بررسی مسئله­ی گرمایش تاج خورشیدی ………… ۲۱ ۱-۵-۱ نقش میدان مغناطیسی و امواج آلفون در گرمایش تاج ۲۲ ۱-۵-۲ اتصال مجدد مغناطیسی …………………. ۲۳ ۱-۵-۳ جذب تشدیدی …………………………. ۲۴ ۱-۵-۴ تركیب فازی …………………………. ۲۴ ۱-۶ سیخک­های…

دیدگاهتان را بنویسید