بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی...

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

عنوان…… شماره صفحه چکیده… ۱ ۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲ ۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴ ۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶ الف)فازشکست…. ۷ ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸ ج)فاز شعاعی… ۹ ۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳ ۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵ ۲-۱ سازوکارشتاب یون ها………………… ۱۶ ۲-۱-۱ فرآیند شتاب…………………… ۱۷ ۲-۱-۲ مدل های شتاب………………….. ۱۸ ۲-۱-۲-۱ ناپایداری…

دیدگاهتان را بنویسید