ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

فهرست مطالب عنوان صفحه  فصل اول: کلیات تحقیق چکیده… ۱ پیشگفتار.. ۲ مقدمه.. ۳ ۱-۱- طرح مسئله.. ۶ ۲-۱- اهداف تحقیق……………………… ۱۱ ۳-۱-سؤالات اصلی تحقیق………………….. ۱۳ ۴-۱- فرضیات تحقیق…………………….. ۱۳ ۵-۱- پیشینه تحقیق…………………….. ۱۳ ۵-۱-۱-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)…… ۱۵ ۶-۱- روش تحقیق……………………….. ۱۶ فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱-۲-تعریف و مفهوم گردشگری……………… ۱۹ ۲-۲-توریست…………………………… ۱۹ ۳-۲-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی……… ۱۹ ۴-۲-مفهوم بافت…

دیدگاهتان را بنویسید