ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))...

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله۴ ۱-۲ سوال تحقیق۴ ۱-۳ اهداف تحقيق۴ ۱-۴ فرضيه‌های تحقیق۵ ۱-۵ روش تحقيق۵ ۱-۶ روش گردآوري اطلاعات۵ ۱-۷ ابزار گردآوري اطلاعات۵ ۱-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶ ۱-۹ قلمرو تحقیق۶ ۱-۱۰ مشکلات تحقیق۶ ۱-۱۱ واژه ها و مفاهیم۸ فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ۲-۱ ادبیات تحقیق۱۰ ۲-۱-۱ کاربری اراضی۱۰ ۲-۱-۲ کاربری زمین۱۰ ۲-۲ توانهای محیطی۱۰ ۲-۳ جغرافیا و محیط۱۰ ۲-۴ مفهوم محیط در جغرافیا۱۱ ۲-۵…

دیدگاهتان را بنویسید