ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی...

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ الف- بيان مسأله۲ ب ضرورت تحقيق۲ ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۳ د–نوآوري در تحقيق۳ ه- اهداف مشخص تحقيق۳ و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران۳ ز- سؤالات اصلی تحقیق۴ ح- فرضيه‏هاي تحقیق۴ ط-روش شناسی تحقیق۴ فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان مبحث اول- مسئولیت مدنی۷ بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی۸ بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی۸ بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی۹ الف- وجوه مشترک۹ ب- وجوه…

دیدگاهتان را بنویسید