شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت…

شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت...

شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت…

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه۱ فصل اول: مفاهیم و مبانی (قرارداد لیسانس ، حقوق رقابت) ۶ مبحث اول: قرارداد لیسانس۷ گفتار اول: مفهوم قرارداد لیسانس و اقسام آن۷ قسمت اول: مفهوم قرارداد لیسانس۷ بند اول: تعریف قرارداد لیسانس۸ بند دوم: ماهیت قرارداد لیسانس۱۰ قسمت دوم: اقسام قراردادهای لیسانس۱۴ بند اول: لیسانس غیر انحصاری۱۵ بند دوم: لیسانس انحصاری۱۵ بند سوم: لیسانس منفرد۱۶ بند چهارم: لیسانس ارادی۱۷ بند پنجم: لیسانس غیر ارادی۱۷ مبحث دوم: درآمدی بر حقوق…

دیدگاهتان را بنویسید