طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی….

طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی....

طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی….

مقدمه: جامعه ايران با وجود فرهنگ غني ايراني و اسلامي و تمدن چند هزار ساله از قابليت كافي براي حركت به سوي توسعه پايدار برخوردار است. در طراحي ايران آينده از تمامي امكانات ملي بايد سود جست. فرآيند توسعه پايدار عزم ملي و مشاركت تمامي نهادهاي اجتماعي را مي‌طلبد. متأسفانه ارزش های معماری امروز با رویکردی مصرف گرا به ساخت، فرمهای قراردادی و با دلمشغولی های شخصی و بدون توجه به محیط اطراف آن، وحفظ محيط زيست، به دست فراموشی سپرده شده اند. از سوی…

دیدگاهتان را بنویسید