بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

 فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول (مقدمه) .. ۱ ۱-۱پیشینه­ی تحقیق… ۱ ۱-۲دور نمای پایان­نامه. ۳   فصل دوم (مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن) .. ۴   2-1مکانیک کوانتومی. ۴ ۲-۲مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی. ۶   2-2-1فضای برداری.. ۶ ۲-۲-۲ضرب داخلی و اندازه… ۷ ۲-۲-۳پایه….۷ ۲-۲-۴عملگر خطی……………………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-۲-۵ویژه بردار و ویژه…

دیدگاهتان را بنویسید