مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني ...

مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني …

   فهرست مطالب   عنوان……. صفحه  فصل اول: آشنایی با نانو لوله­های کربنی۱ ۱-۱ مقدمه۱٫ ۱-۲ کشف نانو لوله­های کربنی۱ ۱-۳ مشخصات نانو لوله­های کربنی۲ ۱-۴ خواص نانو لوله­های کربنی۲ ۱-۴-۱ خواص مکانیکی۳ ۱-۴-۲ خواص فیزیکی۳ ۱-۵ معایب در نانو لوله­های کربنی۴ ۱-۶ روش­های تولید نانو لوله­های کربنی۴ ۱-۶-۱ روش قوس الكتريكي۵ ۱-۶-۲ توليد نانو لوله­هاي کربني چندديواره۶ ۱-۶-۲-۱ روش میدان مغناطیسی۶ ۱-۶-۲-۲ روش یون زدوده آبی۶ ۱-۶-۲-۳ روش ساخت نانو لوله­های…

دیدگاهتان را بنویسید