طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی….

طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی....

طراحی محل اقامت برای محیط زیست گردشگری در منطقه سالم با رویکرد سازگاری بین معماری و محیط طبیعی….

مقدمه: جامعه ايران با وجود فرهنگ غني ايراني و اسلامي و تمدن چند هزار ساله از قابليت كافي براي حركت به سوي توسعه پايدار برخوردار است. در طراحي ايران آينده از تمامي امكانات ملي بايد سود جست. فرآيند توسعه پايدار عزم ملي و مشاركت تمامي نهادهاي اجتماعي را مي‌طلبد. متأسفانه ارزش های معماری امروز با رویکردی مصرف گرا به ساخت، فرمهای قراردادی و با دلمشغولی های شخصی و بدون توجه به محیط اطراف آن، وحفظ محيط زيست، به دست فراموشی سپرده شده اند. از سوی…

موقعیت شهرداری کوچک جغرافیا سیاسی در استان گیلان

موقعیت شهرداری کوچک جغرافیا سیاسی در استان گیلان

موقعیت شهرداری کوچک جغرافیا سیاسی در استان گیلان

چکیده : با توجه به اهمیت شهرداری های کوچک در برقراری تعادل و توازن و در توزیع فضایی جمعـیت شهری یک منــطقه ، طبق مطالعات صورت گرفته می توان گفت با تقویت شهرهای کوچک ، توسعه به سایر قسمت های منطقه انتقال می یابدو به نوعی تعادل و توازن را در سطح منطقه منتقل نمود ، از این رو مشخص نمودن جایگاه شهرداری های کوچک در جغرافیای سیاسی یک منطقه و تعیین نقش شهرداری های کوچک در توسعة سیاسی یک منطقه لازم و ضروری است ، لذا لازم است جایگاه و نقش شهرداری های…

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)....

ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله(مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)….

چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردها، توزیع نامناسب جمعیت و امکانات در سطح شهر بوده و تشدید می گردد؛ از این رو اساس بررسی میزان…

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده  ابراهیم (ع))...

ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت ( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع))…

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله۴ ۱-۲ سوال تحقیق۴ ۱-۳ اهداف تحقيق۴ ۱-۴ فرضيه‌های تحقیق۵ ۱-۵ روش تحقيق۵ ۱-۶ روش گردآوري اطلاعات۵ ۱-۷ ابزار گردآوري اطلاعات۵ ۱-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶ ۱-۹ قلمرو تحقیق۶ ۱-۱۰ مشکلات تحقیق۶ ۱-۱۱ واژه ها و مفاهیم۸ فصل دوم: مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ۲-۱ ادبیات تحقیق۱۰ ۲-۱-۱ کاربری اراضی۱۰ ۲-۱-۲ کاربری زمین۱۰ ۲-۲ توانهای محیطی۱۰ ۲-۳ جغرافیا و محیط۱۰ ۲-۴ مفهوم محیط در جغرافیا۱۱ ۲-۵…

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری ...

ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری …

فهرست مطالب عنوان صفحه  فصل اول: کلیات تحقیق چکیده… ۱ پیشگفتار.. ۲ مقدمه.. ۳ ۱-۱- طرح مسئله.. ۶ ۲-۱- اهداف تحقیق……………………… ۱۱ ۳-۱-سؤالات اصلی تحقیق………………….. ۱۳ ۴-۱- فرضیات تحقیق…………………….. ۱۳ ۵-۱- پیشینه تحقیق…………………….. ۱۳ ۵-۱-۱-مجموعه مقالت(پیشینه تحقیق)…… ۱۵ ۶-۱- روش تحقیق……………………….. ۱۶ فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱-۲-تعریف و مفهوم گردشگری……………… ۱۹ ۲-۲-توریست…………………………… ۱۹ ۳-۲-تعریف لغوی بافت فرسوده و قدیمی……… ۱۹ ۴-۲-مفهوم بافت…

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 ....

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ ….

چكيده رساله/پايان نامه:  روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را…

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج….

چکیده به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و كيفيت محيط شهري، به يكي از دغدغه­هاي نوين نهادهاي مديريت و برنامه­ريزي شهری تبدیل شده است. با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی…

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)....

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ اردبیل)….

 چکیده: تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید. بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود…

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد....

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد….

چکیده آغاز زندگی اجتماعی هر شهرنشین و برقراری ارتباط با دیگران از محله آغاز می­شود و محله­های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر، حائز نقش مهمی در پایداری شهری هستند. اگر در نظریه­های توسعه انسان-محور در شهرها، پایدای در سطح محلات به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را، دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از…

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

استفاده از مدل فازی – ANP  در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS.....

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

 فهرست مطالب  فصل اول : کلیات ۱-۱- مقدمه۱ ۱-۲- بیان مسئله۲ ۱-۳- سوالات تحقیق۵ ۱-۴- فرضیات تحقیق۵ ۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲-۱-تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) و سيستم اطلاعات جغرافيايي(…………………..……. (GIS8 2-2- روش تحليل شبكه ( ANP )9 2-3- تعریف مجموعه فازی۱۰ ۲-۳-۱-…………………………………………………… نمایش مجموعه‌های فازی۱۱ ۲-۴- مفهوم پارکینگ۱۲ ۲-۴-۱-…………………………………………………………………….. اهمیت پارکینگ۱۲ ۲-۴-۲-….. مشکلات…