شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت…

شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت...

شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس از منظر حقوق رقابت…

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه۱ فصل اول: مفاهیم و مبانی (قرارداد لیسانس ، حقوق رقابت) ۶ مبحث اول: قرارداد لیسانس۷ گفتار اول: مفهوم قرارداد لیسانس و اقسام آن۷ قسمت اول: مفهوم قرارداد لیسانس۷ بند اول: تعریف قرارداد لیسانس۸ بند دوم: ماهیت قرارداد لیسانس۱۰ قسمت دوم: اقسام قراردادهای لیسانس۱۴ بند اول: لیسانس غیر انحصاری۱۵ بند دوم: لیسانس انحصاری۱۵ بند سوم: لیسانس منفرد۱۶ بند چهارم: لیسانس ارادی۱۷ بند پنجم: لیسانس غیر ارادی۱۷ مبحث دوم: درآمدی بر حقوق…

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) …

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) ...

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) …

چکیده: یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به…

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی...

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی…

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ مقدمه۲ الف- بيان مسأله۲ ب ضرورت تحقيق۲ ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۳ د–نوآوري در تحقيق۳ ه- اهداف مشخص تحقيق۳ و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران۳ ز- سؤالات اصلی تحقیق۴ ح- فرضيه‏هاي تحقیق۴ ط-روش شناسی تحقیق۴ فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان مبحث اول- مسئولیت مدنی۷ بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی۸ بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی۸ بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی۹ الف- وجوه مشترک۹ ب- وجوه…

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران…

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران...

ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران…

چکیده: احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در…

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)…

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی  (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)...

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)…

چکیده: کی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر…

ضمانت اجرای تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده…

ضمانت اجرای تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده...

ضمانت اجرای تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده…

چکیده هدف از اين پايان نامه،بررسي ضمانت اجرا در تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده میباشد. براساس فرضيات تحقيق، درحقوق ايران ضمانت اجراها در تعهدات غیر مالی در حقوق خانواده درپاره اي موارد ناقص و گاه ضمانت اجراي مشخصي در قانون تصريحنشده است. براساس نتايج حاصل از تحقيق،درمورد تعهدات اختصاصي غيرمالي زوج مقنن ايران در قوانين جزايي اصلا ضمانت اجرايي در نظر نگرفتهاست. وضع قانون مدني و قانون حمايت از خانواده نيز بهتر از قوانين جزايينيست….

ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بين المللي…

ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای  بين المللي...

ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بين المللي…

چکیده يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان…

علل بروز فساد اداری وبررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن…

علل بروز فساد اداری  وبررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن...

علل بروز فساد اداری وبررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن…

چکیده : فساداداري،پديدهاياستكهكموبيشدركليه كشورهاي جهان وجوددارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اينحال،نوع،شكل،ميزانوگستردگيآندرهركشورمتفاوتاست(عباسزادگان،۱۳۸۳).امروزه فساداداري ومالي به يكمعضلجهاني مبدلشده و دولتها آگاهندكه فساد باعثآسيبهايبسياريميشودوهيچحدومرزيهمنميشناسد.در یک نظاماداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره…

خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ – قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

خلاصه کتاب حقوق مدنی 3 - قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ – قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی + نمونه سوال

      دانلود جزوه و خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) + تست pdf خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) نوشته دکتر سید حسین صفایی [خلاصه جلد دوم حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر سید حسین صفایی]               ****** خلاصه+جامع + کامل + کاربردی ******         دانلود این فایل با تخفیف ویژه از اینجا     معرفی اجمالی: دانلود خلاصه کتاب حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها)…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت...

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

فهرست مطلب چکیده۱ ۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲ ۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲ ۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳ ۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳ ۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳ ۶) سؤالات تحقیق. ۴ ۷) فرضیه های تحقیق. ۴ ۸) ساختار تحقیق. ۴ ۹) روش انجام تحقیق. ۴ فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانهو ترتیب انعقاد آن مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶ گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶ گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸ بند…