بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده…

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده...

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده…

فهرست مطالب  فصل ۱مقدمه وهدف۱ فصل ۲کلیات و مروری بر منابع۵ ۲-۱تغییرات در خاک۵ ۲-۲تجزیه و تحلیل تغییرات به روش آمار کلاسیک۶ ۲-۲-۱متغیر تصادفی۷ ۲-۳شاخص‌های موقعیت توزیع۸ ۱-۲-۳میانگین۸ ۲-۳-۲میانه۸ ۲-۴شاخص‌های پراکنش توزیع۸ ۲-۴-۱واریانس۸ ۲-۴-۲انحراف معیار۹ ۲-۴-۳دامنه۹ ۲-۵شاخص‌های شکل توزیع۱۰ ۲-۵-۱ضریب تغییرات۱۰ ۲-۵-۲سنجش عدم تقارن۱۰ ۲-۵-۳جداول فراوانی و نمایش گرافیکی داده‌ها۱۱ ۲-۶تاریخچه زمین‌آمار۱۳ ۲-۶-۱ متغیر تصادفی ۱۷ ۲-۶-۲ تابع تصادفی…

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)...

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

فهرست مطالب فصل اول.. ۱ ۱-۱مقدمه.. ۲ فصل دوم (کلیات فیزیکی آشکارسازها(۷ ۲-۱ مقدمه. ۸ ۲-۲ برهمکنش تابش با ماده.. ۸ ۲-۳ برهمکنش ذرات باردار.. ۹ ۲-۳-۱برهمکنش‌های کولنی.. ۹ ۲-۳-۲گسیل تابش الکترومغناطیسی (تابش ترمزی).. ۱۰ ۲-۴ برهمکنش فوتون با ماده.. ۱۱ ۲-۴-۱اثر فوتوالکتریک.. ۱۲ ۲-۴-۲پراکندگی کامپتون.. ۱۳ ۲-۴-۳تولید زوج.. ۱۵ ۲-۵ اصول پایه در آشکارسازی تابش.. ۱۶ ۲-۶ آشکارسازهای سوسوزن.. ۱۷ ۲-۷ لامپ تکثیر کننده ی فوتونی.. ۱۸ ۲-۸ پيش تقويت کننده.. ۲۰ ۲-۹ تقويت کننده.. ۲۱ ۲-۱۰تحليلگر چند…

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی…

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی...

محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی…

چکیده مدول بالک یکی از مهم‌ترین خواص جامدات است. بر این اساس ما، رویکرد مکانیک آماری را بر اساس معادله‌ای که ما را قادر به محاسبه مدول بالک برای جامدات با کمترین داده‌ها می‌کند، گسترش دادیم.در مدل ما ارتباط بین پارامتر گرون آیزن و تابع پارش گسترش داده‌شده است.ما به این موضوع پی بردیم که حجم وابسته به پارامتر گرون آیزن برای تخمین مدول بالک حیاتی است. نتایج برای ساختار تنگ پکیده(hcp) بسیار خوب و متناسب با اندازه‌گیری‌ها است….

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی…

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی...

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی…

فهرست مطالب  مقدمه …۱ فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد…۲ ۱-۱ کیهان شناسی ..۳ ۱-۲ اصل کیهان شناختی …۳ ۱-۳ استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن .۰….۵ ۱-۴ متریک رابرتسون- واکر ..۸ ۱-۵ معادلات اینشتین …..۱۳ ۱-۶ مدل فریدمن ….۱۵ فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد…۱۹ ۲-۱ کیهان شناسی استاندارد …۲۰ ۲-۲ جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱ ۲-۳ مسئله تخت بودن…

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی…

 فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول (مقدمه) .. ۱ ۱-۱پیشینه­ی تحقیق… ۱ ۱-۲دور نمای پایان­نامه. ۳   فصل دوم (مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن) .. ۴   2-1مکانیک کوانتومی. ۴ ۲-۲مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی. ۶   2-2-1فضای برداری.. ۶ ۲-۲-۲ضرب داخلی و اندازه… ۷ ۲-۲-۳پایه….۷ ۲-۲-۴عملگر خطی……………………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-۲-۵ویژه بردار و ویژه…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین...

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول: کلیات۲ ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴ ۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸ ۱-۴ انواع راکتور هاي قدرت۹ ۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک۹ ۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار۱۰ ۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان۱۶ ۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی۲۰ ۱-۴-۵ راکتور هاي زاينده سريع با فلز مايع(LMFBR/FBR)26 1-4-6 راکتور هاي خنک شونده با مواد آلي۲۷ فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای۲۸ ۲-۱ مقدمه۲۹ ۲-۲ توصیفمجموعهسوخت۳۱ ۲-۳ میله سوخت۳۳ ۲-۴ انتقال حرارت در…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III...

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

فهرست مطالب  چکیده…۱۹ فصل اول: مقدمه و کلیات..۲۰ ۱-۱- اهمیت موضوع..۲۱ ۱-۲- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن..۲۱ ۱-۳- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت.۲۲ ۱-۴- اهمیت استفاده از سازه های بتنی…۲۲ ۱-۵- تعریف مسئله..۲۳ ۱-۶- مراحل اجرای تحقیق…۲۴ ۱-۶-۱- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………۲۴ ۱-۶-۲- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….۲۴ ۱-۶-۳- مقایسه کارائی چیدمان…

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل....

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

فهرست مطالب  فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲ ۱-۲ کاربرد های پلاسمای کانونی: ۴ ۲- اصول عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی: ۶ ۲-۱ مرحله شکست و تخلیه سطحی ۷ ۲-۲ مرحله رانش محوری ۸ ۲-۳ مرحله تراکم شعاعی ۸ ۲-۴ مرحله پلاسمای چگال و کانونی شدن ۹ ۲-۵ مرحله وقوع ناپایداری و فروپاشی پینچ ۱۰ ۳- تحلیل مراحل کار پلاسمای کانونی ۱۱ ۳-۱ مدل جاروبی یا برف روبی ۱۱ ۳-۲ مدل قطعه ای ۱۳ ۴- دستگاه نانوفوکوس ۱۴ فصل دوم: طراحی ۲۲ ۱- مقدمه ۲۳ ۲- مراحل…

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ....

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

فهرست چکیده…۱ مقدمه.. ۲  فصل اول مفاهیم بنیادی ۴ اختلال.. ۴ پذیرفتاری . ۸ ماتریس چگالی .. ۱۰ اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶ رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت …………………………………………………………………………………….۲۲ فصل دوم تعریف دوپایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵ ابزار نوری و شرایط…

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی….

    فهرست   عنوان صفحه فصل اول: پیش گفتار ۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱ ۱-۲گاز الکترونی دو بعدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ ۱-۳گازحفره اي دوبعدي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲ ۱-۴مروری بر کارهای انجام…