ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت …

ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت ...

ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت …

  فهرست مطالب   عنوان صفحه  فصل اول: مقدمه ۱-۱ مقدمه­ای بر بلور مایع.۱ ۱-۲ انواع بلور مایع …۲ ۱-۳ کاربرد بلور مایع ..۵ ۱-۴ طرز کارLCD ….6 1-5 معادله حالت سیستم کره­ی سخت …۷ ۱-۶ معادله حالت مایعات با مولکول­های بیضی­وار…۹ ۱-۷ ضریب ویریال …..۹ ۱-۸ معرفی ساختار کلی پایان­نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰ فصل دوم: معادله حالت شاره­ها با مولکول­های کروی ۲-۱ مقدمه…

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب…

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب...

مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهاي قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب…

  چکیده در این پایان نامه اثر میدان الکتریکی داخلی قرصهای برافزایشی استاندارد با وشکسانی آلفا را بررسی می­کنیم. با در نظر گرفتن میدان الکتریکی داخلی در قرص برافزایشی، تغییراتی در سرعت، فشار، چگالی و میدان مغناطیسی داخلی ایجاد می­شود. در اینجا از معادلات هیدرودینامیکی مربوط و فرض خود مشابهی در راستای شعاعی استفاده کردیم و تغییرات را تنها در راستای مورد بررسی قرار دادیم که در نهایت به چند معادله دیفرانسیل معمولی دست یافتیم که با…

اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون…

اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون...

اندازه گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون…

فهرست عنوان صفحه پیشگفتار ۱ فصل اول- معرفی انواع پراکندگی­ها ۴ ۱-۱- اصول کلی پراکندگی نور ۵ ۱-٢- ­پراکندگی غیرنسبیتی ٨ ۱-۲-١- دامنه پراکندگی ۹ ۱-٢-٢- تقریب بورن ۱۲ ١-٣- انواع روش­های تشخیصی پراکندگی ۱۳ ١-٣-١- پراکندگی رایلی ۱۳ ١-٣-٢- پراکندگی رامان ۱۵ ١-٣-٣- پراکندگی کامپتون ۱۷ ١-٣-۴- پراکندگی بریلوئن ۱٨ ١-۴- پراکندگی تامسون ۱۹ ۱-۴-۱- مبانی…

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده…

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده...

بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فيزيكی شيميايي خاک در منطقه نقده…

فهرست مطالب  فصل ۱مقدمه وهدف۱ فصل ۲کلیات و مروری بر منابع۵ ۲-۱تغییرات در خاک۵ ۲-۲تجزیه و تحلیل تغییرات به روش آمار کلاسیک۶ ۲-۲-۱متغیر تصادفی۷ ۲-۳شاخص‌های موقعیت توزیع۸ ۱-۲-۳میانگین۸ ۲-۳-۲میانه۸ ۲-۴شاخص‌های پراکنش توزیع۸ ۲-۴-۱واریانس۸ ۲-۴-۲انحراف معیار۹ ۲-۴-۳دامنه۹ ۲-۵شاخص‌های شکل توزیع۱۰ ۲-۵-۱ضریب تغییرات۱۰ ۲-۵-۲سنجش عدم تقارن۱۰ ۲-۵-۳جداول فراوانی و نمایش گرافیکی داده‌ها۱۱ ۲-۶تاریخچه زمین‌آمار۱۳ ۲-۶-۱ متغیر تصادفی ۱۷ ۲-۶-۲ تابع تصادفی…

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)...

تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)…

فهرست مطالب فصل اول.. ۱ ۱-۱مقدمه.. ۲ فصل دوم (کلیات فیزیکی آشکارسازها(۷ ۲-۱ مقدمه. ۸ ۲-۲ برهمکنش تابش با ماده.. ۸ ۲-۳ برهمکنش ذرات باردار.. ۹ ۲-۳-۱برهمکنش‌های کولنی.. ۹ ۲-۳-۲گسیل تابش الکترومغناطیسی (تابش ترمزی).. ۱۰ ۲-۴ برهمکنش فوتون با ماده.. ۱۱ ۲-۴-۱اثر فوتوالکتریک.. ۱۲ ۲-۴-۲پراکندگی کامپتون.. ۱۳ ۲-۴-۳تولید زوج.. ۱۵ ۲-۵ اصول پایه در آشکارسازی تابش.. ۱۶ ۲-۶ آشکارسازهای سوسوزن.. ۱۷ ۲-۷ لامپ تکثیر کننده ی فوتونی.. ۱۸ ۲-۸ پيش تقويت کننده.. ۲۰ ۲-۹ تقويت کننده.. ۲۱ ۲-۱۰تحليلگر چند…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III...

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III…

فهرست مطالب  چکیده…۱۹ فصل اول: مقدمه و کلیات..۲۰ ۱-۱- اهمیت موضوع..۲۱ ۱-۲- اهمیت بررسی پلان های نامتقارن..۲۱ ۱-۳- صنعت ساختمان و پیشرفت این صنعت.۲۲ ۱-۴- اهمیت استفاده از سازه های بتنی…۲۲ ۱-۵- تعریف مسئله..۲۳ ۱-۶- مراحل اجرای تحقیق…۲۴ ۱-۶-۱- شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………………………۲۴ ۱-۶-۲- مدل سازی ساختمان های مورد مطالعه با توجه به چیدیمان های مختلف دیوار برشی………………………….۲۴ ۱-۶-۳- مقایسه کارائی چیدمان…

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل....

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل….

فهرست مطالب  فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲ ۱-۲ کاربرد های پلاسمای کانونی: ۴ ۲- اصول عملکرد دستگاه پلاسمای کانونی: ۶ ۲-۱ مرحله شکست و تخلیه سطحی ۷ ۲-۲ مرحله رانش محوری ۸ ۲-۳ مرحله تراکم شعاعی ۸ ۲-۴ مرحله پلاسمای چگال و کانونی شدن ۹ ۲-۵ مرحله وقوع ناپایداری و فروپاشی پینچ ۱۰ ۳- تحلیل مراحل کار پلاسمای کانونی ۱۱ ۳-۱ مدل جاروبی یا برف روبی ۱۱ ۳-۲ مدل قطعه ای ۱۳ ۴- دستگاه نانوفوکوس ۱۴ فصل دوم: طراحی ۲۲ ۱- مقدمه ۲۳ ۲- مراحل…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین...

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین…

فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول: کلیات۲ ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴ ۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸ ۱-۴ انواع راکتور هاي قدرت۹ ۱-۴-۱ راکتورهای آب سبک۹ ۱-۴-۲ راکتور آب تحت فشار۱۰ ۱-۴-۳ راکتورهای آب جوشان۱۶ ۱-۴-۴ راکتور حرارتی گازی۲۰ ۱-۴-۵ راکتور هاي زاينده سريع با فلز مايع(LMFBR/FBR)26 1-4-6 راکتور هاي خنک شونده با مواد آلي۲۷ فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در راکتورهای هسته‎ای۲۸ ۲-۱ مقدمه۲۹ ۲-۲ توصیفمجموعهسوخت۳۱ ۲-۳ میله سوخت۳۳ ۲-۴ انتقال حرارت در…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی...

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی…

عنوان…… شماره صفحه چکیده… ۱ ۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲ ۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی… ۴ ۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی… ۶ الف)فازشکست…. ۷ ب)فاز شتاب گیری محوری… ۸ ج)فاز شعاعی… ۹ ۱-۲ کاربردهای پلاسمای کانونی.. ۱۳ ۲ سازوکارشتاب یون ها و مطالعه طیف دوترون های پرانرژی در دستگاه پلاسمای کانونی…. ۱۵ ۲-۱ سازوکارشتاب یون ها………………… ۱۶ ۲-۱-۱ فرآیند شتاب…………………… ۱۷ ۲-۱-۲ مدل های شتاب………………….. ۱۸ ۲-۱-۲-۱ ناپایداری…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی...

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…

 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول فیزیک پلاسما..۱ ۱-۱مقدمه..۱ ۲-۱ پلاسما چیست؟..۱ ۱- ۳ پلاسماها شبه خنثی هستند…۲ ۱- ۴ حفاظ پلاسما…۴ ۱-۴-۱اصول پایه مکانیک آماری…۴ ۱-۴-۲چگالی پلاسما در پتانسیل الکترواستاتیک..۶ ۱-۵ حفاظ دبای…۷ ۱-۶پهنای غلاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱-۷ مرز پلاسما- جامد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ ۱-۸…