بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت…

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت…

 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی زنان متأهل شاهد و ایثارگر شهر اصفهان بوده است. این پژوهش از جمله پژومش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل است.جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیادشهید شهر اصفهان در سال ۹۱ بوده است.نمونه این پژوهش شامل ۵۰ نفر از زنانی بودند که به تشخیص متخصصان و مسئولان این مرکز بیشترین مشکل را با همسران خود داشتند…

بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و طلاق عاطفي بين مديران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان…

بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و طلاق عاطفي بين مديران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان...

بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و طلاق عاطفي بين مديران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان…

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و طلاق عاطفي بين مديران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان انجام شد. روش این پژوهش توصيفي و پيمايشي و همبستگي مي باشد و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش با توجه تعداد کم جامعه آماری تمام ۳۰ نفر از مديران سطوح عالي و ۱۵۰مدیر مياني و عملياتي سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گرديده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی…

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره…

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره...

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره…

   چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مشاوره­ی گروهی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین مراجعه­کننده به مراکز مشاوره­ی شهر اشنویه در سال ۱۳۹۳ بود. در اين پژوهش از روش تحقيق نیمه تجربی به شيوه پيش آزمون- پس آزمون با گروه هاي آزمايشي و کنترل، استفاده شده است. تأثیر رویکرد ارتباطی ستیر به عنوان متغیّر مستقل بر میزان میل به طلاق و فرسودگی زناشویی زوجین به عنوان متغیّر­های وابسته مورد بررسی قرار…