استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

استفاده از مدل فازی – ANP  در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS.....

استفاده از مدل فازی – ANP در تعیین موقعیت بهینه فضایی- مکانی پارکینگ های طبقاتی در محیط GIS…..

 فهرست مطالب  فصل اول : کلیات ۱-۱- مقدمه۱ ۱-۲- بیان مسئله۲ ۱-۳- سوالات تحقیق۵ ۱-۴- فرضیات تحقیق۵ ۲فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲-۱-تصميم‌گيري چندمعياره(MCDM) و سيستم اطلاعات جغرافيايي(…………………..……. (GIS8 2-2- روش تحليل شبكه ( ANP )9 2-3- تعریف مجموعه فازی۱۰ ۲-۳-۱-…………………………………………………… نمایش مجموعه‌های فازی۱۱ ۲-۴- مفهوم پارکینگ۱۲ ۲-۴-۱-…………………………………………………………………….. اهمیت پارکینگ۱۲ ۲-۴-۲-….. مشکلات…