بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ....

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف ….

فهرست چکیده…۱ مقدمه.. ۲  فصل اول مفاهیم بنیادی ۴ اختلال.. ۴ پذیرفتاری . ۸ ماتریس چگالی .. ۱۰ اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶ رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت …………………………………………………………………………………….۲۲ فصل دوم تعریف دوپایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵ ابزار نوری و شرایط…