شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX….

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ….۱ فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده …. ۴ ۲-۱- برهمکنش نوترون با هسته ….۴ ۲-۱-۱- پراکندگی پتانسیلی .. ۵ ۲-۱-۲- تشکیل هسته مرکب .. ۵ ۲-۱-۳- گیر اندازی … ۵ ۲-۱-۴-پراکندگی غیرکشسان…. ۶ ۲-۱-۵-شکافت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶ ۲-۲- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای …………………………………………………………………………….. ۱۲ ۲-۲-۱- واکنش زنجیره ای…