عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران در شهر تهران…

عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران در شهر تهران...

عوامل اجتماعی مرتبط با عدم تشخیص به موقع بیماری فنیل کتونوری(PKU) و پیامدهای اجتماعی آن بر خانواده بیماران در شهر تهران…

 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده:۱ مقدمه:۲ فصل اول۵ کلیات۵ ۱-۱ مقدمه۶ ۱ـ۲ـ بیان مسأله۶ ۱-۳- ضرورت تحقیق۷ ۱-۴- اهمیت تحقیق۸ ۱-۵- اهداف تحقیق:۱۰ هدف اصلی:۱۰ اهداف فرعی:۱۰ ۱-۶- فرآیند تاریخی پدیده مورد بررسی:۱۰ فصل دوم۱۲ پیشینه، مبانی و چارچوب نظری تحقیق۱۲ ۲-۱- مقدمه۱۳ ۲-۲- پیشینه­ی تحقیق۱۳ ۲-۳- مبانی نظری (عوامل اجتماعی و سلامت)۱۳ ۲-۳-۱- نهاد (ساخت و روابط خانوادگی)۱۳ ۲-۳-۲-طبقه­ی اجتماعی۱۵ ۲-۳-۳- حمایت اجتماعی ۱۷ ۲-۳-۴- استرس و اضطراب ناشی از بیماری۱۹ ۲-۳-۵- بیماری مزمن و…