قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت...

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت…

فهرست مطلب چکیده۱ ۱) بیان مسأله اساسی تحقیق. ۲ ۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲ ۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳ ۴) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق. ۳ ۵) اهداف مشخص تحقیق. ۳ ۶) سؤالات تحقیق. ۴ ۷) فرضیه های تحقیق. ۴ ۸) ساختار تحقیق. ۴ ۹) روش انجام تحقیق. ۴ فصل اول : قرارداد ارفاقی پیشگیرانهو ترتیب انعقاد آن مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶ گفتار اول : تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶ گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۸ بند…