مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس….

مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس....

مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس….

 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده . ۱ فصل اول: کلیات تحقیق .. ۲ ۱-۱ بیان مسئله … ۳ ۱ـ۲ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق… ۵ ۱ـ۳ـ اهداف تحقيق ……………………………. ۷ ۱ـ۴ـ سؤالات تحقیق…………………………….. ۷ ۱ـ۵ـ فرضيه‏هاي تحقیق ………………………….. ۸ ۱ـ۶ـ تعاریف واژه ها………………………….. ۸ ۱ـ۶ـ۱ـ خوانش…………………………….. ۸ ۱ـ۶ـ۲ـ رمان جدی………………………….. ۸ ۱ـ۶ـ۳ـ رمان عامه پسند…………………….. ۹ ۱ـ۶ـ۴ـ هوش داستانی……………………….. ۹ فصل دوم: ادبیات نظری، چارچوب نظری و…