پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی…

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی...

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی…

فهرست مطالب  مقدمه …۱ فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد…۲ ۱-۱ کیهان شناسی ..۳ ۱-۲ اصل کیهان شناختی …۳ ۱-۳ استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن .۰….۵ ۱-۴ متریک رابرتسون- واکر ..۸ ۱-۵ معادلات اینشتین …..۱۳ ۱-۶ مدل فریدمن ….۱۵ فصل دوم: مشکلات مدل استاندارد…۱۹ ۲-۱ کیهان شناسی استاندارد …۲۰ ۲-۲ جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱ ۲-۳ مسئله تخت بودن…